Re : 사계의 I - 성물의 발견
다시 한번,[경험치 10배][신규 오픈] 따뜻하고 정겨운 게임,사계의 I로 오세요. ----------------------------------------- - 이벤트 - ~ 9/1 경험치 10배 이벤트 ~ 9/1 이벤트 던전 [여름의 해안가/스릴러공동무덤] 월드 보스 추가기념 폭풍 업을 위한 초기자본 추가! +++ 카페 가입 하시면 고급 촉매제 랜덤상자 10개를 바로 지급해드립니다! ----------------------------------------- - 업데이트 및 수정 - 랭킹,화폐아이콘이 삭제되었습니다. 랭킹 npc 추가 잡화상 화폐판매 구매 추가 월드보스 오류 수정
Play game NOW Install Nekoland Player Add to Home Screen
Comments
2019-07-26
재밌네ㄷㄷ